Vaela terviserada on avatud!

Tuhat tänu teile, Pria ja Leader-programm ning Nelja Valla Kogu – toetuse ja põhirahastuse eest, Kiili vald – usalduse ja omaosaluse eest, Vaela külaseltsi mõttekoda ja juhatus – parima koostöö eest, Teedeprojekt OÜ koos kaasatud arhitektidega – vinge projekti eest, Warren Teed OÜ – kvaliteetse töö eest!

Vaela külaseltsi sooviks oli anda oluline panus piirkonna tervikliku elukeskkonna ja heaks eluks vajalike tingimuste loomisesse. Meie tegevuse fookuses on vaba aja veetmise võimaluste avardamine kohalikele elanikele, esma- joones noortele ning idees ja loomisel on veelgi uusi võimalusi vaba aja sisusta- miseks. Vähemoluline pole ka erinevate projektide ellurakendamisel tugeva ja toimeka kogukonna kui kohaliku identiteedi kujundaja ja kandja kaasamine. Valgus- tatud terviseraja rajamisega anname eeskätt oma endi elanikele võimaluse tegeleda tervisespordiga ning tõsta jooksmise ja suusatamise populaarsust. Muidugi on oodatud ka kasutajad naaber- küladest ja kaugemalt.
Rajatud terviserada liidab naaberkülade elanikke, kutsub lapsi, noori ja vanemaid elanikke liikuva eluviisi poole. Terviserada võimaldab korral- dada regulaarseid spordi- üritusi, mis liidavad kohalikke elanikke meelitades inimesi ka kaugemalt.

Aitäh kõigile raja kasutajatele! Aitäh kõigile headele sõpradele!

Nautige terviserada, hoidke seda, siis jagub rõõmu kauaks!

Vaela ning Mõisaküla vahel asub metsaga kaetud kinnistu (Väljamäe tee 9), pindalaga 19,21 ha, mida elanikud kasutavad jalutamiseks ja Mõisaküla poolt ka pääsemiseks ühistranspordile. Seni viis metsast läbi ca 200 m jalutusrada, muu mets oli peamiselt läbimatu. Mitmed aastad on Vaela ja Mõisaküla elanikud hoidnud jalg- rada võsastumata, et elanikud saaksid rõõmustada kodulähedase roheluse üle. Oma asukohalt on nimetatud mets väga sobiv rekreatsiooni alana ja just tervise- raja asukohana.

Projektiga lahendati Väljamäe tee 9 kinnistule rajatav valgustatud terviserada, mida suveperioodil saab kasutada jooksmiseks ning talvisel perioodil suusatamiseks. Vastavalt terviseradade juhendile on valitud projekteeritavate radade raskusastmeks „kerge rada“. Kerge terviserada on laugja reljeefiga ja pakub võimalust valida mitme erineva marsruudi vahel. Elurajoonidest on rajale juurde- pääsemiseks mitu võimalust. Rajatud rada on 3m laiune, ühesuunaline, hakkepuidu kattega. Sportimiseks on võimalik valida kahe erineva pikkusega ringi vahel. Pikema ringi pikkus on 1450m ja lühema ringi pikkus on 1090m. Terviseraja algus ja lõpp on projekteeritud Väljamäe tee äärde, kus paikneb peamine juurdepääs alale. Täiendavalt on võimalik rajale ligipääs neljalt olemas- olevalt jalgrajalt, mis läbivad ala suunal Lepiku ja Kuuse tee- Väljamäe tee.

Terviserada valgustatakse terves ulatuses metallpostidele paigalda- tavate LED valgustitega, mis lülitatakse pimedal ajal välja öösel. Täna on raja ääres pinkide ja pürgikastide jaoks mõeldud saarekesed, võimaluste piires püüame neid lisada. Peagi paigaldatakse raja äärde ka sildid ja viidad. Kaugemalt tulijatele on plaanis rajada parkimisala Väljamäe tee äärde. Sobivaim koht selleks leitakse koos Väljamäe elanikega. Rajaäärset metsaserva sai kahe küla koostöös korrastatud sügiseste talgutööde ajal. Suur tänu siin Mõisaküla elanikele! Kuna tööd oli oodatust rohkem, siis jätkub seda tegevust kindlasti ka kevadistel Teeme Ära talgutel.

Hoidke, olge terved, nautige! Kniks ja kraaps kõigile kes panustasid! Näeme metsas!

Heret Annus

Fotode autor Nele Sisas